San Antonio Resident Claims $5 Million Scratch Ticket Prize

AUSTIN, TX (STL.News)  A San Antonio resident claimed a top prizewinning ticket worth $5 million in the Texas…