Washington, DC Metropolitan Police Identifies Decedent as Tyrell Smith, Offers Award

Washington, DC Metropolitan Police Identifies Decedent as Tyrell Smith, Offers Award of Up To $25,000 Washington,…