WASHINGTON  | Futures Game a showcase of potential Machado trade chips

WASHINGTON  — Touki Toussaint was about to settle down for his pregame nap when Atlanta Braves…